10 съвета към бизнеса за спазване на изискванията на NIS2

В постоянно променящия се пейзаж на кибер средата европейската директивата за мрежова и информационна сигурност – NIS2 определя строги стандарти, целящи подобряване на защитата на цифровата инфраструктура в ЕС. Директивата засяга всички критични индустрии и задължава организациите опериращи или доставящи услуги в тях, да се съобразят с изискванията и предписаните мерки. Затова от първостепенно значение е необходимоста да има не само разбиране, но и правилно прилагане на основните стъпки за постигане на съответствие.

Кои са приложимите стратегии, които ще помогнат на компаниите да постигнат съответствие с NIS2 директивата?

Стъпка 1: Оценка на обхвата

Уверете се, че организацията или видът бизнес дейност попадат в обхвата на NIS2 и определете засегнатите единици. Тази основополагаща стъпка е от решаващо значение за адаптирането на фирмената стратегия за съответствие.

Стъпка 2: Управление на риска

Прилагайте надеждни мерки за сигурност. Създайте план за управление на инциденти, предприемете мерки за подобряване на мрежовата сигурност и защита на сигурността на веригата за доставки. Създавйте фирмени правила за цифрова защита, с цел  предпазване  от киберзаплахи. Въведете редовни проверки на протоколите за сигурност и инспекции на място.

Стъпка 3: Корпоративна отчетност

Засилете управленския надзор, като се уверите , че фирменото ръководство е добре запознато и активно участва в мерките за киберсигурност. Това включва задължително обучение и потенциална отговорност при нарушения.

Стъпка 4: Задължения за докладване

Оптимизирайте процедурите за докладване на инциденти.Разработете процеси за своевременно докладване на значими инциденти, свързани със сигурността. В NIS2 са препоръчани срокове за докладване на тези инциденти – например 24-часовия протокол за “ранно предупреждение “.

Стъпка 5: Непрекъснатост на дейността

Подгответе се за инцидентите. Компаниите в обхвата на директивата са задължени да изготвят план за непрекъсваемост на операциите.  По този начин организацията има на разположение стратегия за управление и адекватна реакция при настъпили големи киберинциденти. Този цялостен план обхваща възстановяването на системата, аварийните процедури и екипите за реакция при кризи.

Стъпка 6: Основни мерки за сигурност

Въведете минимални протоколи за сигурност. Опишете как ще прилага базовите мерки за борба с вероятните киберзаплахи. Това включва оценки на риска, политики за сигурност и редовни оценки на мерките за сигурност.

Стъпка 7: Сигурност на веригата за доставки

Едно от най-значимите изисквания на директивата е обезопасаняне на киберсигурността на веригата за доставки. Длйжни сте да направи оценка и да интегрирате новите мерки за сигурност и задълженията за докладване на инциденти в рамките на веригата за доставки. Така си гарантирате, че всички партньори спазват изискванията на NIS2. Ранното ангажиране е от ключово значение за намаляване на закъсненията 

Стъпка 8: Обучение по киберсигурност

Повишавайте осведомеността и информационната хигиена. Това се постига с провеждане на редовно обучение по киберсигурност и внедряване сред служителите на практики за основна компютърна хигиена. За всяка компания това е фундаментално изискване  – критичноважно за поддържането на сигурна среда за данните и операциите на компанията.

Стъпка 9: Контрол и достъп до данни

Разработете свои вътрешни политики за достъп до чувствителни данни. Регулирйте достъпа чрез въвеждане на строги процедури за сигурност за служителите, които работят с чувствителни или важни данни. Това включва многофакторно удостоверяване и решения за непрекъснато удостоверяване.

Стъпка 10: Управление на активите

Поддържайте преглед на активите – уверете се, че всички информционни ресурси и инструменти се използват и управляват правилно. Създавайте актуални резервни копия и разполагайте с план за достъп до ИТ системата по време на и след инциденти със сигурността. Използвайте решения за сигурност, които могат да помогнат за автоматизиране на спазването на изискванията и подобряване на мерките за киберсигурност.

Заключение

Спазването на регулаторните изискванията, залегнали в NIS2 не е просто задължение, а стратегическа инвестиция в устойчивостта на вашия бизнес в цифровата ера. Постигането на съответствие е сложен процес, който изисква проактивна позиция от страна на организациите. Следвайки тези 10 основни стъпки, ще  можете не само да се ориентират в сложността на директивата, но и да укрепите  киберзащитата си и да допринесете за по-сигурна цифрова Европа. 

Екипът на Датикум помага на бизнеса със своите технологични експерти и професионални консултации в облачните  киберсигурност и услуги. Съвместно с нашите експерти правим анализ и оценка на сигурността на компанията и избираме най-подходящото за вашата индустрия и бизнес решение.