Тенденции в облачните технологии ускоряващи цифровата трансформация на бизнеса

Бизнесът на доставчиците на облачни услуги в световен мащаб за поредна година отчита отлични резултати. България не направи изключение от глобалните тенденции. Датикум, един от водещите доставчици на облачни услуги,  отчете значителен ръст за първото полугодие на 2023, и е сред най-успешно представящите се в бранша. С репутация на утвърден регионален лидер, печеливш бизнес модел и иновативно портфолио от услуги, мениджмънтът на Датикум има оптимистични очаквания за перспективите пред индустрията. Зададохме въпроси към Георги Цеков, Изпълнителен директор на Датикум АД, част от Сирма Груп Холдинг АД,  кои са доминиращите тенденции през настоящата година и кои ще бъдат новите движещи сили в областта на облачните услуги.

Материалът е част от поредица интервюта с мениджмънта на Датикум АД. Интервюто е публикувано също в онлайн изданието на сп.Мениджър.

На фона на непрекъснатите технологични пробиви в областта на изкуствения интелект, на които сме свидетели от началото на 2023, настъпиха ли промени в областта на облачните технологии?

Безспорно е, че облачните технологии са движеща сила на цифровата революция. Ще назова някои от стратегическите направления за развитие в тази област –  внедряването на изкуствен интелект (ИИ) и машинно обучение (МО), мулти-облак, сигурност в облака, системи с ниско използване или с липса на код,  индустриалните облачни платформи и всичко като услуга (XaaS).  Данните от редица доклади и проучвания показват, че компаниите са убедени, че внедряването на най-добрите комбинации от облачни услуги и други иновативни технологии, води до повишаване ефективността на техните процеси и операции. Според Gartner, Inc. разходите на крайните потребители за публични облачни услуги в световен мащаб се очаква да нараснат с 20,7% и да достигнат общо 591,8 млрд. долара през 2023 г., в сравнение с 490,3 млрд. долара през 2022 г. Това е повече от прогнозата за 18,8% ръст на облачните изчисления за 2022 г.

Какво ще се промени с по-широкото използване на изкуствен интелект и машинно обучение в облака?

Изкуственият интелект и машинното обучение са широко разпространени технологии за бизнеса и потребителите по целия свят. И двете технологии имат приложения и се използват в облачните изчисления. Обработката на данни и Business Intelligence  изискват голямо количество изчислителна мощност и капацитет за съхранение. От една страна, доста компании  имат възможности за изграждане на собствена инфраструктура за ИИ, но от гледна точка на управление на разходите, използването на SaaS е по-рентабилна дългосрочно. Затова, тенденцията крайните потребителите на облачни услуги да добавят към своите абонаментни пакети и интелигентни функционалности, е растяща и устойчива.

Как конкуренцията и работа с множество облачни доставчици променят сектора?

Според Gartner до 2025 г. , над една трета от компаниите, които използват множество доставчици на публични облаци, ще използват един мрежов стек, което е увеличение с повече от 10 пъти спрямо 2021 г. Според анализаторите, миналата 2022 г. е била изключително успешна за внедряване на най-добрите хибридни облачни решения. Стратегията на мулти облачния подход предлага предимства като гъвкавост, свеждане до минимум на обвързаността с един доставчик и подобрена сигурност. Намалява се рискът от ситуация, при която монополния доставчик да промени приложения или поддържани услуги, или да преустанови поддръжката на някои от тях. Бизнесът получава повече предимства като наличност, производителност, сигурност на данните, модулна архитектура и унифицирано наблюдение на ИТ системите. Приемайки мулти облачна инфраструктура, компаниите имат възможност да изграждат приложения и процеси върху повече от една облачна платформа и редуцират рисковете за възникване на системни грешки, водещи до критичен срив на бизнес операциите.

©Shutterstock

Ръстът на кибер заплахите е осезаем, доведе ли това до ръст на инвестициите в кибер сигурност и устойчивост на облака?

Отново според Gartner, прогнозата за разходите за кибер сигурност и управление на риска в световен мащаб ще нарасне с 11,3% през настоящата година. Посредством облачните технологии организациите получават много възможности и удобства, свързани с мащабирането на бизнеса си. Но освен ползите, възникват и нов набор от заплахи за киберсигурността. Като пример за това е съхраняването и използването на данните на клиентите.  Ако има пробив в сигурността или неетични дейности, това може да доведе до загуба на данни, важни сведения или документи могат да се окажат откраднати или повредени. Инвестирането в услуги за киберсигурност и изграждането на устойчива инфраструктура помага на компаниите и организациите да се спасят от подобни атаки.

Стратегията за нулево доверие и оценката на уязвимостта и тестването за проникване, предоставят на компаниите оценка на киберсигурността на високо ниво, за да се идентифицират заплахите в техните облачни среди. По-широкото използване на изкуствен интелект и предсказващи технологии, предоставяни от водещите доставчици на облачни услуги, помага за откриване на заплахите, преди те да са предизвикали някакви проблеми, което води до ръст на използването на сигурността като услуга.

Станахме свидетели на навлизане на облачни услуги с ниско използване или без код. Смятате ли че този тренд е устойчив?

Водещи бизнес издания публикуват изследвания, че платформите с нисък код/без код вече са зрели продукти. Те са предназначени да улесняват използването на специфичните за дадена функция инструменти, за моделирането на бизнес процеси, предоставяйки възможност на по-широк кръг от бизнес служители да създават собствени процеси за автоматизация и да създават нови софтуерни приложения. Така екипите успяват да увеличават организационния капацитет, без да е необходимо разработване или пък е минимално изискването за създаване на код.

Като пример може да се посочат усъвършенстваните инструменти за изграждане на уебсайтове, създаване на уеб приложения и проектиране на всякакъв вид цифрови решения, от които организациите се нуждаят. Тези топ облачни услуги стават все по-популярни, защото отпада необходимостта да се създават дълги програмни кодове, за да се пусне цифровото приложение на пазара. Създаването на приложения, задвижвани от ИИ, с налични минимални кодове и никакви кодове, намалява бариерите за навлизане на организациите, използващи тези технологии.

Дойде ли времето на индустриалните облачни платформи?

Анализаторите от Gartner очакват предприятията да предпочетат използването на индустриални облачни платформи, за да ускорят над 50% от критичните си бизнес инициативи до 2027 г. Специфичната за дадена индустриална облачна платформа е нововъзникваща тенденция. Основната идея е създаване на стойност за компании, които искат да адаптират и съответните индустриални решения. Това са браншови решения, които в най-общия случай се базират на публични облачни услуги и помагат за достъп до по-гъвкави начини за управление на данни и работни натоварвания,  и същевременно ускорено въвеждат промени в процесите и стандартите спрямо бизнес моделите,  в съответствията или други нужди на сегмента. Индустриалните облачни платформи, предоставяни от водещите доставчици на облачни услуги, позволяват на представителите на браншовете бързо да включват типични за индустрията процеси и да използват общи приложения.

Богатството на индустриалните облачни екосистеми, заедно с множеството независими доставчици на софтуер и системни интегратори, които се присъединяват към облачните доставчици, е успешен модел, по който индустриалните облачни платформи добавят бизнес стойност. Както цялостните, така и модулните подходи, обединяват техническите и бизнес иновации и ги пренасят по-бързо от една индустрия в друга.

Дали стигнахме до ситуация когато може да предложим всичко като услуга?

©Adobe Stock

По данни на групата IMARC глобалният размер на пазара на всичко като услуга (XaaS) през 2022 г. достига 238,7 млрд. щатски долара. Прогнозите са да достигне 674,5 млрд. щатски долара до 2028 г., като през периода 2023-2028 г. очакваният темп на растеж (CAGR) е от 18,4%.

При този бизнес модел организациите използват широк набор от услуги и приложения онлайн. Той помага не само гъвкаво мащабиране, но и най-целесъобразното управление на разходите. Когато използва абонаментни планове за най-добрите облачни услуги, спрямо мометните си нужди, бизнесът прехвърля разходите от капиталови инвестиции към оперативни разходи. По време на пандемията този подход помогна на предприятията да повишат оперативната си ефективност и да подобрят удовлетвореността на клиентите. XaaS е една от водещите тенденции в областта на изчислителните облаци, която се наблюдава през 2023 г.

В заключение, екипът на Датикум е с  позитивни очаквания за бизнес резултатите за предстоящата година. Внедряването на облачни услуги, наред с други иновативни технологии води до повишаване ефективността на процесите, оптимизира разходите на бизнеса, подобрява операциите, а това са неизменни стратегически приоритети на компаниите.