Зелените политики на Датикум за устойчиво развитие на бизнеса

Как един дейта център може да стане еталон за въвеждане ESG политики?

До скоро абревиатурата ESG (екология, социална отговорност и добро управление) беше малко позната, и предимно прерогатив на богатите нации. От няколко години нещата се промениха. Днес, тази съвременна концепция е сред водещите тенденции и стои в основата на съвременните корпоративни практики за отговорно и устойчиво правене на бизнес.

ESG политиките са предназначени да насърчават устойчиви бизнес дейности и да намаляват отрицателното въздействие от основната дейност на корпорациите върху околната среда и обществото. Те насърчават предприятията да въведат устойчиви дейности и модели и намаляване на неблагоприятните последици от индустриализацията върху заобикалящия ни свят и въздействието й спрямо местните общности. Прилагането на тази стратегия може да е свързано с някои разходи за бизнеса, и те могат да варират в зависимост от конкретните политики и прилаганите подходи, както и от размера и структурата на  организацията. Отговорността за бъдещето изисква да се грижим за околната среда и да осъзнаем, ESG политиките няма да спрат индустриализацията, нито да натоварят компаниите с непосилни финансови тежести.

Защо Датикум реши да въведе ESG политиките като важна част от своята бизнес стратегия?

Датикум, част от Сирма Груп Холдинг, е сред пионерите в България в приемането и практическото прилагане на ESG. Компанията е сред водещите доставчици на облачни технологии и решения в страната и на Балканския регион.

Групата подкрепя създаването на Зелен център, регионален мозъчен тръст за стратегии за ESG. Неговата мисия е да насърчава и подкрепя разработването на политики и прилагането на най-добрите практики в областта на устойчивото финансиране и енергетиката.

Наличието на активна позиция и реални действия на всяка организация,  в посока на устойчивото развитие на индустрията и обществото ще гарантира, че приемането на ESG политики може да донесе значителни ползи. Сред тях са – подобряване на репутацията на марката, намаляване на оперативните разходи, повишаване на удовлетвореността, задържането на служителите. Това безспорно подпомага развиване на благоприятни и устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като им дава една нова перспектива., сподели Георги Цеков, изпълнителен директор на Датикум АД.

Знаем, че специфичните бизнеси като центровете за данни могат да помогнат за прилагането на най-добрите политики в областта на ESG по няколко начина. Обичайно те са разработени около следните стратегии:

 • Енергийна ефективност: прилагане на енергийно ефективни практики за намаляване на въглеродния отпечатък. Използваме енергийно ефективен хардуер и системи за охлаждане, внедряваме възобновяеми енергийни източници и оптимизираме използването на енергия чрез виртуализация и автоматизация.
 • Намаляване на отпадъците: намаляване на отпадъците чрез прилагане на практики за кръгова икономика. Това включва рециклиране, повторно използване на материали и прилагане на системи със затворен цикъл, които свеждат до минимум необходимостта от нови ресурси.
 • Социална отговорност: участие в дейности за социална отговорност чрез подкрепа на местните общности, инвестиране в обучение и развитие на служителите и партньорство с организации с нестопанска цел за насърчаване на социални каузи. Нашата компания подкрепя зелена инициатива за засаждане на гора в близост до столицата на България.
 • Добро управление: прилагаме справедливи и строги практики за управление, за да гарантираме спазването на етичните и правните стандарти. Това включва създаване на прозрачност при събирането и използването на данни, прилагане на сигурни и проверени практики за киберсигурност, насърчаване на многообразието и приобщаването на хората.

Повторна употреба, редуциране и рециклиране

“В нашите бизнес операции често се сблъскваме с въпроса, колко е важно намаляването на отпадъците. Това е критичен аспект от прилагането на политиките на ESG в центровете за данни. ИТ индустрията генерира значително количество електронни отпадъци (е-отпадъци), отпадъци от опаковки и други видове скрап от производството, внедряването и изхвърлянето на хардуерно ИТ оборудване.За да намалим отпадъците, нашият дейта център прилага принципа на кръговата икономика, който се представя най-просто чрез формулата на трите R-а (reuse, reduce, and recycle/ повторна употреба, редуциране и рециклиране).”, добави Георги Цеков.

За да се справим с проблемите прилагаме следните тактики:

 • Рециклиране: рециклираме старото си ИТ оборудване, включително сървъри, устройства за съхранение и мрежово оборудване.
 • Повторна употреба: това е още една стъпка напред; ние си партнираме с компании, които предлагат обновяване на старото ИТ оборудване и повторното му използване за нови приложения. Това може да включва използване на стари сървъри за съхранение, промяна на предназначението на мрежово оборудване за нови приложения и даряване на обновено оборудване на училища или организации с нестопанска цел.
 • Редуциране: работим с доставчиците за намаляване на отпадъците по време на производствения процес, като например използване на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците от опаковки и оптимизиране на използването на ресурсите с цел намаляване на цялостното въздействие върху околната среда.

Управлението купчините излязло от употреба оборудване е от съществено значение за прилагането на политиките на ESG в центровете за данни. Като възприемем практиките от кръговата икономика, се намалява въздействието върху околната среда, пестим ресурси и допринасяме за по-устойчиво бъдеще.

Енергийна ефективност

Енергийната ефективност е другият критичен аспект във въвеждането на тези политики. Консумацията на електричество е много важен компонент в захранването ни охлаждането на наличното ИТ оборудване. Логично, тя води до висок въглероден отпечатък и допринася за климатичните промени. За да подобрят енергийната си ефективност, центровете за данни обикновено използват набор от практики, включващи:

 • Оптимизиране на хардуера: оптимизирането на хардуерната инфраструктура за намаляване на потреблението на енергия. Това може да включва използването на енергийно ефективни сървъри, устройства за съхранение и мрежово оборудване, които консумират по-малко енергия, като същевременно осигуряват същото ниво на производителност.
 • Виртуализация: използване на технологии за виртуализация за консолидиране на сървърите и намаляване на броя на необходимите физически сървъри. Това може да доведе до значителни икономии на енергия и да намали общия въглероден отпечатък на центъра за данни.
 • Ефективност на охлаждането: оптимизирането на нашите системи за охлаждане е от първостепенно значение за намаляване на потреблението на енергия. Датикум използва свободно охлаждане, при което за охлаждане на центъра за данни се използва външен въздух, и оптимизира нивата на температура и влажност в центъра за данни, за да намали необходимата енергия за охлаждане. Когато температурата на външната среда е под желаната зададена стойност, климатичните системи работят в режим на вентилация, като използват охладения агент от околната среда. Тази система намалява потреблението на електроенергия, тъй като не се използват традиционните компресори. Климатичните условия в България позволяват частично използване на технологията за свободно охлаждане дори през най-горещите месеци. От първия ден на дейността си Датикум използва усъвършенствана система за свободно охлаждане без допълнителни климатични мощности.
 • Възобновяеми енергийни източници: използването на  възобновяеми енергийни източници, като слънчева, вятърна или водна енергия, помага за намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите. Един от амбициозните проекти на Sirma Group е изграждането на фотоволтаична соларна инсталация, която има за цел да използва покрива на корпоративната централа за автономно производство на енергия.
 • Автоматизация: използваме автоматизация за оптимизиране на потреблението на енергия. Чрез сензори за наблюдение на потреблението на енергия, постигаме автоматично регулиране на охладителните системи.

С прилагането на този набор от енергоефективни практики нашият център за данни намалява въглеродния си отпечатък, понижава разходите си за енергия и допринася за по-устойчиво бъдеще. Ние предлагаме на клиентите спестяване на оперативни разходи чрез намаляване на собствените им  енергийните разходи, като предоставяме хостинг на ИТ инфраструктурата. Това е съвременният начин  клиентите ни да постигнат собствените си ESG цели., допълни Георги Цеков.

Устойчивите хостинг решения се явяват часто от зелените инициативи на нашите клиенти. Погледнато през призмата на ESG иновативните центрове за данни създават тенденции, които включват грижата за обществото и околната среда като съставна част от корпоративните ценности. Политиките за ESG не ограничават индустриалния растеж. Нито една от тях няма за цел да спре индустриализацията, а по-скоро да насърчи бизнеса да възприеме по-отговорен подход към своите дейности и да работи за по-устойчиво бъдеще.